Sandhi-Rules – Initial Consonant Sounds
k kh g gh c ch j jh ñ ṭh ḍh t th d dh n p ph b bh m y r l v ś s h
k k k | ṭ t t n p p m y l v k | ṭ k | ṭ
a a cch a
i i cch i
u u cch u
aḥ o g o gh o ṅ aśc aśch o j o jh o ñ aṣṭ aṣṭh o ḍ o ḍh o ṇ ast asth o d o dh o n o b o bh o m o y o r o l o v o h aḥ
āḥ ā g ā gh ā ṅ āśc āśch ā j ā jh ā ñ āṣṭ āṣṭh ā ḍ ā ḍh ā ṇ āst āsth ā d ā dh ā n ā b ā bh ā m ā y ā r ā l ā v ā h āḥ
.ḥ .ṣk .ṣkh .rg .rgh .rṅ .śc .śch .rj .rjh .rñ .ṣṭ .ṣṭh .rḍ .rḍh .rṇ .ṣṭ .ṣṭh .rd .rdh .rn .ṣp .ṣph .rb .rbh .rm .ry . r .rl .rv .rh .ḥ
k gg ggh ṅṅ gj gjh ṅñ gḍ gḍh ṅṇ gd gdh ṅn gb gbh ṅm gy gr gl gv ggh k
ḍg ḍgh ṇṅ ḍj ḍjh ṇñ ḍḍ ḍḍh ṇṇ ḍd ḍdh ṇn ḍb ḍbh ṇm ḍy ḍr ḍl ḍv ḍḍh
t dg dgh nṅ cc cch jj jjh ṭṭ ṭṭh ḍḍ ḍḍh nṇ dd ddh nn db dbh nm dy dr ll dv cch ddh t
n ṃśc ṃśch ñj ñjh ṃṣṭ ṃṣṭh ṇḍ ṇḍh ṃst ṃsth l ñch n
p bg bgh ṇṅ bj bjh ṇñ bḍ bḍh ṇṇ bd bdh ṇn bb bbh ṇm by br bl bv bbh p
m ṃ k ṃ kh ṃ g ṃ gh ṃ ṅ ṃ c ṃ ch ṃ j ṃ jh ṃ ñ ṃ ṭ ṃ ṭh ṃ ḍ ṃ ḍh ṃ ṇ ṃ t ṃ th ṃ d ṃ dh ṃ n ṃ p ṃ ph ṃ b ṃ bh ṃ m ṃ y ṃ r ṃ l ṃ v ṃ ś ṃ ṣ ṃ s ṃ h m

Fehlerhinweise, Kommentare und Anregungen sind mir herzlich willkommen.

Letzte Aktualisierung: 2022-09-28